AKČNÍ NABÍDKA BÍLÁ VÍNA ČERVENÁ VÍNA RŮŽOVÁ VÍNA SEKTY DOPLŇKY

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vinoexpres.cz, jehož provozovatelem je společnost Zelená planeta s.r.o. , dále jako prodávající, IČ: 24797570, se sídlem: Sámova 1476/1, Praha 10. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175143. Pro více informací hledejte v  Kontaktech.

Kupujícím je pro účely těchto podmínek každý, kdo učiní objednávku ke koupi zboží ze sortimentu prodávajícího. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající jim z kupní smlouvy uzavřené dle obchodních podmínek. Zboží, které je předmětem prodeje, je zboží podléhající rychlé zkáze.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu či telefonicky zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.vinoexpres.cz. Internetový obchod umožňuje kupujícímu vybrat druh, množství, cenu, způsob platby a dodání za zboží a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce označené prodávajícím. V případě telefonické objednávky tyto údaje vyplní prodávající na základě údajů od kupujícího. Proces objednávky je ukončen stisknutím tlačítka Objednat v posledním kroku objednávky a odesláním e-mailu na adresu udanou kupujícím. Potvrzením tohoto e-mailu (dále jen "Potvrzovací e-mail") kupující prohlašuje, že u prodávajícího objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s jejich ustanoveními souhlasí a považuje pro sebe za závazné.


Objednávka kupujícího se pro účely podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení Potvrzovacího e-mailu prodávajícímu. Kupující tím také souhlasí s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle článku 2.a. těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy tímto způsobem.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle článku 3 a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce, či nachystat kupujícímu zboží k osobnímu odběru a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou zboží je cena zboží uvedená v objednávce. (nejsme plátci DPH).

3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Možnosti platby, dopravy a ceny za dopravu jsou následující:

Způsob dopravy
Způsob platby
Cena celkem
Expresně po Praze
Hotově při převzetí
99,-
Osobní odběr
Hotově při převzetí 0
Osobní odběr Platba převodem
0
PPL
Dobírka
199,-
PPL
Platba převodem 149,-

Možnosti dostupnosti zboží:

Dostupnost
Význam
Skladem
Znamená že zboží máme připraveno k expedici na našem skladu, při osobním převzetí si jej můžete ihned vyzvednout.
Do 3 pracovních dnů Znamená že do 3 pracovních dní budeme mít zboží naskladněno, až poté bude možné zboží ihned vyzvednout a nebo jej předat k expedici.
Do 7 pracovních dnů Znamená že do 7 pracovních dní budeme mít zboží naskladněno, až poté bude možné zboží ihned vyzvednout a nebo jej předat k expedici.
Neznámá
Znamená že nejsme schopni v tutu chvíli přesně říci, kdy budeme mít zboží naskladněno

Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu v případě, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. V takovém případě bude zákazník vždy upozorněn.Pokud součástí objednávky je zboží u kterého je uvedeno, že není skladem, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit termín expedice celé objednávky do doby, než bude možné objednávku vyslat kompletní.

V případě, že se prodávajícímu nepodaří dodat zboží do místa, které kupující uvedl v objednávce, či nepřevezme-li kupující zboží v tomto místě, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží do místa určeného kupujícím v objednávce a zpět k prodávajícímu.

Společně se zbožím předává prodávající kupujícímu i originál dokladu o prodeji objednaného zboží.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od kupujícího či přepravce.

4. Záruka, vady zboží, reklamace, vrácení zboží

Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu na e-mailovou adresu: info@vinoexpres.cz, případně na tel +420 776 555 255.

Kupující má právo na výměnu zboží v případě, že při dodání zboží jsou obaly zboží porušené a zboží nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které kupující uplatní u prodávajícího do 14 dnů od převzetí zboží, bude-li prodávajícímu zboží předloženo a bude-li obsahovat alespoň 75 % svého obsahu. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Po dodání prodávající neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany kupujícího.

Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Toto právo nelze uplatnit pro osobní odběr. Svůj úmysl je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu na e-mailovou adresu: obchod@vinoexpres.cz, případně na tel +420 776 555 255. Kupující vrátí zboží do sídla provozovatele Zelená planeta s.r.o., se sídlem: Sámova 1476/1, Praha 10 osobně či jej zašle jím zvolenou přepravní společností. Náklady na doručení nese kupující. Po dodání zboží a jeho kontrole prodávajícím dojde k navrácení platby za navrácené zboží včetně ceny za dopravu. Peníze budou vráceny nejpozději do 7 dnů převodem na účet.

5. Bezpečnost dat, shromažďování osobních informací

Vaše data shromažďujeme výhradně pro účel zpracování objednávek. Neposkytujeme je třetím stranám za žádných okolností. Řídíme se zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Při nákupu v internetovém obchodu www.vinoexpres.cz stisknutím tlačítka Objednat v posledním kroku objednávky dáváte souhlas s tím, že údaje o vás a vašem nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů a norem. Shromažďování je nutné kvůli zajištění dodávek objednaného zboží, vyřizování reklamací. Informace o nákupech jsou důvěrné a jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám za žádných okolností. Databáze není přístupná z internetu.

Kupující tímto vyslovuje souhlas se zasíláním sdělení obchodní, informační nebo reklamní povahy obsahující informace o našich produktech a službách a produktech a službách našich obchodních partnerů do e-mailové schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s objednáním zboží. Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může kupující projevit oznámením provozovateli elektronicky v systému obchodu (je-li registrovaným uživatelem) či přímým odkazem uvedeným ve výše specifikovaných obchodních sděleních.

6. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn podmínky upravovat a měnit dle svého uvážení. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen. Pro kupní smlouvu jsou rozhodné podmínky zveřejněné prodávajícím na www.vinoexpres.cz v den odeslání objednávky kupujícím dle článku 2.

Odesláním Potvzovacího e-mailu kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, a to včetně přepravného.

S návštěvou internetových stránek www.vinoexpres.cz a s odesláním objednávky nejsou pro kupujícího spojené žádné poplatky ze strany prodávajícího.

Internetový obchod www.vinoexpres.cz je určen pro koncové spotřebitele, maloobchodní i velkoobchodní partnery.